Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ: Ξεκινά το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να απασχοληθούν 15.000 άνεργοι στις παραγωγικές ηλικίες 30-49 ετών. Μάλιστα, έμφαση θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους ενώ από το σύνολο των θέσεων οι 5.000 θα αφορούν αποκλειστικά εγγεγραμμένους ανέργους – δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Σημειώνεται πως η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 81 εκατ. ευρώ (50 εκατ. για το 2018 και 31 εκατ. για το 2019). Υπενθυμίζεται πως ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) καθώς και άνεργοι ηλικίας 30-49 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι άνεργοι που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα θα πρέπει εκτός από την ηλικία (30-49 ετών) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο διαρκεί το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Και ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως και η εθελουσία έξοδος με πρωτοβουλία του εργοδότη μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες και μετά τη λήξη της οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό – προϋπάρχον και επιχορηγούμενο – για τρεις ακόμα μήνες, χωρίς βέβαια επιχορήγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, στα 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 1,716 total views,  2 views today

Αφήστε μια απάντηση