Δημοπρασία για το κυλικείο του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Βοΐου.

Η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Βοΐου προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεάπολης.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο του ∆/ντή του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεάπολης στις 08 Ιουνίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ έως 11:00΄ π.µ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τσοτυλίου, τηλ. 2468350117 απ’ όπου µπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 2,990 total views,  2 views today

Αφήστε μια απάντηση